Podmínky použití videí a filmového materiálu

Stav k 11 / 2012

Společnost Hansgrohe SE (dále uváděna jako „poskytovatel licence“) je vlastníkem autorských práv, případně vlastníkem exkluzivní licence na autorská práva, která se vztahují na video/filmový materiál (dále uváděno jako „práva“).

Poskytovatel licence je také vlastníkem práv produktové značky na výrobcích poskytovatele licence; předmětem této smlouvy ovšem není licence značky a nic v těchto podmínkách použití nemůže být použito jako zdůvodnění ujednání o licenci značky.

Předmět těchto podmínek použití dále nemůže sloužit jako zdůvodnění distribučního vztahu.

Video/filmový materiál, který je na této internetové stránce k dispozici, je nabízen výlučně podle zde uvedených podmínek použití. Využitím/použitím nebo stáhnutím videa/filmového materiálu (dále uváděn jako „materiál“) souhlasí příjemce (dále uváděn jako „nabyvatel licence“) s těmito podmínkami použití.

 1. Poskytovatel licence tímto nabyvateli licence zaručuje kdykoli odvolatelnou, nepřenosnou a nikoliv výhradní licenci k použití práv výhradně k účelům nabídky a prodeje výrobků poskytovatele licence.
 2. Nabyvatel licence je oprávněn používat materiál, na který se tato práva vztahují a který obdržel v rámci normálního obchodního styku. Nabyvatel licence však nemá žádný nárok na získání nebo dodávku takového materiálu od poskytovatele licence.
 3. Nabyvatel licence nesmí tuto licenci nebo materiál, na který se práva vztahují, zneužít.
 4. Nabyvatel licence není oprávněn poskytovat sublicence.
 5. Nabyvatel licence nesmí v žádném okamžiku využít nebo použít práva k účelům jiným, než je popsáno a nesmí podnikat žádné kroky, které by mohly mohly být v rozporu s obsahem nebo účelem těchto podmínek použití. Nabyvatel licence se zdrží dále jakéhokoliv jednání, které by mohlo mít při logickém pohledu na věc z velkou pravděpodobností nevýhodný vliv na hodnotu, platnost nebo aplikovatelnost práv, kterých se licence týká, nebo na pozici vlastnictví poskytovatele licence jako takového.
 6. Nabyvatel licence bude dbát u daného materiálu zejména na poskytovaný druh a dobu využití.
 7. Licenční poplatky nejsou uplatňovány.
 8. Nabyvatel licence tímto souhlasí s tím, že v poměru nabyvatele licence a poskytovatele licence je poskytovatel licence jediným vlastníkem práv, že tato jsou a zůstanou stále v jedinečném a výlučném vlastnictví poskytovatele licence, a že nabyvatel licence nezískal, kromě zde poskytnuté licence, žádná další práva nebo nároky na práva. Nabyvatel licence nebude napadat vlastnictví práv poskytovatele licence.
 9. Při ukončení licence prostřednictvím výpovědi nebo po uplynutí automaticky zanikají veškerá práva na materiál, která byla nabyvateli licence poskytnuta. To stejné platí v případě uplynutí doby používání, která byla poskytnuta pro daný materiál. Nabyvatel licence musí ihned zastavit používání práv a materiálu, na který se práva vztahují.
 10. Poskytovatel licence nezaručuje právní platnost a nepřebírá žádnou záruku za to, že práva mohou být použita bez narušení práv třetí osoby.
 11. Nabyvatel licence se zavazuje, zamezit škodám a odškodnit poskytovatele licence při všech nárocích, stížnostech, ztrátách, škodách a výdajích (včetně, ale bez omezení na soudní náklady a poplatky za právníky), ke kterým došlo na základě jednání nabyvatele licence v souvislosti s materiálem nebo na základě použití materiálu.
 12. Nabyvatel licence musí poskytovatele licence ihned písemně informovat o každém narušení nebo napadení práv poskytovatele licence na materiál, o kterých se dozví. Poskytovatel licence má výlučné právo, nikoliv však povinnost, provést proti poškozovateli obranná opatření, případně zahájit proces.
 13. Práva na příslušný materiál jsou nabyvateli licence poskytnuta na dobu omezenou do uvedeného data. Po uplynutí tohoto data zanikají veškerá práva na příslušný materiál, aniž by bylo zvlášť potřeba výpověď.
 14. Užívání práv nemůže být důvodem ke vzniku ujednání o obchodním zastoupení mezi poskytovatelem licence a nabyvatelem licence.
 15. Bez písemného svolení poskytovatele licence nesmějí být práva nebo povinnosti, které z licence vyplývají, postoupena nebo přenesena. Každý pokus o postoupení nebo přenesení ze strany nabyvatele licence opravňuje poskytovatele licence tuto licenci bez odkladu vypovědět.
 16. Všechna práva podléhají legislativě Spolkové republiky Německo. Nabyvatel licence se tímto podřizuje - pokud je to přípustné - neodvolatelně nevýhradní soudní příslušnosti k soudu v Offenburgu. Poskytovatel licence je oprávněn uplatňovat nároky vůči nabyvateli licence také u jiného, pro nabyvatele licence příslušného, soudu.
 17. Tyto podmínky použití nahrazují veškerá předchozí ujednání, která byla mezi stranami vzhledem k materiálu sjednána.
 18. Poskytovatel licence je oprávněn kdykoliv tyto podmínky použití změnit s účinkem do budoucna. Změny týkající se stávajících práv vyžadují písemnou formu.
 19. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek použití prohlášeno za neplatné nebo neaplikovatelné, dohodnou se strany náhradou za toto ustanovení na platném a použitelném ustanovení, které bude zamýšlenému ekonomickému opatření nejblíže.

Hansgrohe používá různé druhy cookies. Se všemi cookies můžete buď přímo souhlasit, nebo definovat své osobní nastavení a konzultovat je se zněním Ochrany osobních údajů.

Souhlasím se všemi cookies