Podmínky použití

Podmínky použití služby doporučení prodejce

Podmínky použití služby doporučení prodejce, stav k datu: březen 2012

Následující podmínky použití platí pro poskytování funkce doporučení prodejce společnosti  Hansgrohe CS s.r.o. 

1. Služby

Na svých webových stránkách poskytujeme funkci „doporučení prodejce“. Uživatel může tuto funkci využít k výběru specializovaných prodejců a zaslání informací o jejich adrese vybraným příjemcům e-mailem nebo textovou zprávou (SMS). Uživatel tímto zadává údaje o příjemci a jeho adresu (e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu). My poté vytvoříme obsah zprávy (údaje o adrese prodejce a zákonem vyžadované detaily společnosti). V případě SMS uživatel nemůže text změnit nebo doplnit, v případě e-mailu navíc doplnit předmět a text zprávy. Zprávy jsou zasílány v nešifrovaném formátu a nebudou odeslány, pokud nás příjemce informuje, že nejsou žádané.

2. Naše odpovědnosti

Funkce „doporučení prodejce“ je volitelná služba nabízená zdarma, kterou lze kdykoli ukončit nebo omezit. Nekontrolujeme přesnost údajů o adrese dodaných uživatelem a nezaručujeme dostupnost funkce, ani že e-maily či textové zprávy budou úspěšně odeslány a obdrženy. 

3. Odpovědnost uživatele

Uživatel potvrzuje, že příjemce souhlasí s obdržením zprávy. 

S výjimkou námi dodaných údajů o adrese prodejce je uživatel výhradně odpovědný za obsah vygenerovaný, vybraný a odeslaný jím, jeho zástupci či jinými osobami s přístupem k jeho vstupu. V rámci svých možností přidávání či sestavování obsahu nesmí uživatel publikovat obsah, který porušuje platné zákony, zejména obsah protiprávní, porušující smlouvu či autorská práva nebo je urážlivý. Funkce „doporučení prodejce“ nesmí být použita k zasílání spamu nebo jakýchkoli jiných reklamních či marketinkových sdělení nebo řetězových zpráv. 

4. Právní odpovědnost uživatele za své chování

Uživatel nese odpovědnost za jakékoli porušení svých smluvních nebo zákonných povinností v souladu s danými právními předpisy.

Uživatel nás dále zprošťuje jakýchkoli nároků třetí strany uplatňovaných proti nám v důsledku porušení práv třetí strany prostřednictvím jeho používání. Poruší-li uživatel své povinnosti, platné zákony nebo pravidla slušnosti, vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale mu zablokovat používání našich webových stránek. 

Zásady ochrany osobních údajů

Používáte-li naši funkci „doporučení prodejce“, budeme shromažďovat a využívat e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a jména, která zadáte u odesílatele a příjemce, i jakákoli vámi zadaná sdělení v rozsahu povoleném zákony a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Podmínky použití videí a filmového materiálu

Stav k 11 / 2012

Společnost Hansgrohe SE (dále uváděna jako „poskytovatel licence“) je vlastníkem autorských práv, případně vlastníkem exkluzivní licence na autorská práva, která se vztahují na video/filmový materiál (dále uváděno jako „práva“).

Poskytovatel licence je také vlastníkem práv produktové značky na výrobcích poskytovatele licence; předmětem této smlouvy ovšem není licence značky a nic v těchto podmínkách použití nemůže být použito jako zdůvodnění ujednání o licenci značky.

Předmět těchto podmínek použití dále nemůže sloužit jako zdůvodnění distribučního vztahu.

Video/filmový materiál, který je na této internetové stránce k dispozici, je nabízen výlučně podle zde uvedených podmínek použití. Využitím/použitím nebo stáhnutím videa/filmového materiálu (dále uváděn jako „materiál“) souhlasí příjemce (dále uváděn jako „nabyvatel licence“) s těmito podmínkami použití.

 1. Poskytovatel licence tímto nabyvateli licence zaručuje kdykoli odvolatelnou, nepřenosnou a nikoliv výhradní licenci k použití práv výhradně k účelům nabídky a prodeje výrobků poskytovatele licence.
 2. Nabyvatel licence je oprávněn používat materiál, na který se tato práva vztahují a který obdržel v rámci normálního obchodního styku. Nabyvatel licence však nemá žádný nárok na získání nebo dodávku takového materiálu od poskytovatele licence.
 3. Nabyvatel licence nesmí tuto licenci nebo materiál, na který se práva vztahují, zneužít.
 4. Nabyvatel licence není oprávněn poskytovat sublicence.
 5. Nabyvatel licence nesmí v žádném okamžiku využít nebo použít práva k účelům jiným, než je popsáno a nesmí podnikat žádné kroky, které by mohly mohly být v rozporu s obsahem nebo účelem těchto podmínek použití. Nabyvatel licence se zdrží dále jakéhokoliv jednání, které by mohlo mít při logickém pohledu na věc z velkou pravděpodobností nevýhodný vliv na hodnotu, platnost nebo aplikovatelnost práv, kterých se licence týká, nebo na pozici vlastnictví poskytovatele licence jako takového.
 6. Nabyvatel licence bude dbát u daného materiálu zejména na poskytovaný druh a dobu využití.
 7. Licenční poplatky nejsou uplatňovány.
 8. Nabyvatel licence tímto souhlasí s tím, že v poměru nabyvatele licence a poskytovatele licence je poskytovatel licence jediným vlastníkem práv, že tato jsou a zůstanou stále v jedinečném a výlučném vlastnictví poskytovatele licence, a že nabyvatel licence nezískal, kromě zde poskytnuté licence, žádná další práva nebo nároky na práva. Nabyvatel licence nebude napadat vlastnictví práv poskytovatele licence.
 9. Při ukončení licence prostřednictvím výpovědi nebo po uplynutí automaticky zanikají veškerá práva na materiál, která byla nabyvateli licence poskytnuta. To stejné platí v případě uplynutí doby používání, která byla poskytnuta pro daný materiál. Nabyvatel licence musí ihned zastavit používání práv a materiálu, na který se práva vztahují.
 10. Poskytovatel licence nezaručuje právní platnost a nepřebírá žádnou záruku za to, že práva mohou být použita bez narušení práv třetí osoby.
 11. Nabyvatel licence se zavazuje, zamezit škodám a odškodnit poskytovatele licence při všech nárocích, stížnostech, ztrátách, škodách a výdajích (včetně, ale bez omezení na soudní náklady a poplatky za právníky), ke kterým došlo na základě jednání nabyvatele licence v souvislosti s materiálem nebo na základě použití materiálu.
 12. Nabyvatel licence musí poskytovatele licence ihned písemně informovat o každém narušení nebo napadení práv poskytovatele licence na materiál, o kterých se dozví. Poskytovatel licence má výlučné právo, nikoliv však povinnost, provést proti poškozovateli obranná opatření, případně zahájit proces.
 13. Práva na příslušný materiál jsou nabyvateli licence poskytnuta na dobu omezenou do uvedeného data. Po uplynutí tohoto data zanikají veškerá práva na příslušný materiál, aniž by bylo zvlášť potřeba výpověď.
 14. Užívání práv nemůže být důvodem ke vzniku ujednání o obchodním zastoupení mezi poskytovatelem licence a nabyvatelem licence.
 15. Bez písemného svolení poskytovatele licence nesmějí být práva nebo povinnosti, které z licence vyplývají, postoupena nebo přenesena. Každý pokus o postoupení nebo přenesení ze strany nabyvatele licence opravňuje poskytovatele licence tuto licenci bez odkladu vypovědět.
 16. Všechna práva podléhají legislativě Spolkové republiky Německo. Nabyvatel licence se tímto podřizuje - pokud je to přípustné - neodvolatelně nevýhradní soudní příslušnosti k soudu v Offenburgu. Poskytovatel licence je oprávněn uplatňovat nároky vůči nabyvateli licence také u jiného, pro nabyvatele licence příslušného, soudu.
 17. Tyto podmínky použití nahrazují veškerá předchozí ujednání, která byla mezi stranami vzhledem k materiálu sjednána.
 18. Poskytovatel licence je oprávněn kdykoliv tyto podmínky použití změnit s účinkem do budoucna. Změny týkající se stávajících práv vyžadují písemnou formu.
 19. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek použití prohlášeno za neplatné nebo neaplikovatelné, dohodnou se strany náhradou za toto ustanovení na platném a použitelném ustanovení, které bude zamýšlenému ekonomickému opatření nejblíže.

Podmínky použití služby e-card

Podmínky použití služby e-card, stav k datu: březen 2012

Pro poskytování funkce e-card společnosti Hansgrohe CS s.r.o. platí následující podmínky použití.

1. Služba e-card

Uživatelům webových stránek www.hansgrohe.cz poskytujeme funkci e-card, kterou mohou používat k odesílání e-mailů vybraným příjemcům na zadané e-mailové adresy. Uživatel si nezávisle určuje obsah těchto zpráv s výjimkou námi vybraných obrázků a právního upozornění. Zprávy jsou zasílány v nešifrovaném formátu a nebudou odeslány, pokud nás příjemce informuje, že nejsou žádané. 

2. Naše odpovědnost

Tato funkce e-card je volitelná služba nabízená zdarma, kterou lze kdykoli ukončit nebo omezit. Nekontrolujeme přesnost e-mailových adres zadaných uživatelem a nezaručujeme dostupnost funkce ani úspěšné odeslání a obdržení e-mailů. 

3. Odpovědnost uživatele

Uživatel potvrzuje, že příjemce souhlasí s obdržením zprávy. 

Uživatel je výhradně odpovědný za obsah vygenerovaný, vybraný a odeslaný jím, jeho zástupci či jinými osobami s přístupem k jeho vstupu. Uživatel nesmí porušovat platné zákony, zejména nešířit obsah, který je protiprávní, porušuje smlouvu či autorská práva nebo je urážlivý. Služba e-card nesmí být použita k zasílání spamu nebo jakýchkoli jiných reklamních či marketinkových sdělení nebo řetězových zpráv.

4. Právní odpovědnost uživatele za své chování

Uživatel je odpovědný za porušení svých smluvních či zákonných povinností v souladu s právními předpisy.

Uživatel nás dále zprošťuje jakýchkoli nároků třetí strany uplatňovaných proti nám v důsledku porušení práv třetí strany prostřednictvím jeho používání. Poruší-li uživatel své povinnosti, platné zákony nebo pravidla slušnosti, vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale mu zablokovat používání našich webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáte-li naši funkci e-card, budeme shromažďovat a používat e-mailové adresy a jména, která zadáte u odesílatele a příjemce, i zadanou zprávu a vaši IP adresu v rozsahu povoleném zákony a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna:

kontaktní e-mail:
info@hansgrohe.cz
zákaznická linka:
+420 511 120 502/503
telefonní kontakt:
+420 511 120 550
otevírací doba: po - pá 8:00 - 17:00 hod., showroom: po + st 15:00 – 17:00 hod.